Política de privacitat

Alora.cat des d’ara Mariona Triola té el deure d’informar als usuaris del seu lloc web de la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, ja sigui mitjançant l’enviament de correus electrònics o al complimentar els formularis inclosos en el lloc. En aquest sentit, Mariona Triola Villambrosa serà considerada com a responsable de les dades recollides mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Així mateix, Mariona Triola Villambrosa informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzen de forma automatitzada o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

  1. Comunicació d’informació a tercers Mariona Triola Villambrosa informa als usuaris de que les seves dades personals no seran cedides a tercers, a excepció de que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només s’efectuarà la cessió de dades a tercers quan Mariona Triola Villambrosa disposi del consentiment exprés de l’usuari.
  2. Drets dels usuaris La «Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal» concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent direcció: Mariona Triola Villambrosa, Ramon Turro n7,2,1. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari o per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, haurà d’aportar la documentació que acrediti la representació de l’interessat.